ВЫШКА № 17 (19817) от 7 мая 2010 года

В этом номере читайте:

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПОЕДУТ В БЕЛЬГИЮ

В четверг в Баку во Дворце «Гюлистан» состоялась церемония награждения победителей конкурса сочинений в связи с 87-летием со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева среди школьников.
Организаторами конкурса выступили Фонд Гейдара Алиева, правящая партия «Ени Азербайджан», министерства образования, связи и информационных технологий и Конфедерация профсоюзов Азербайджана. Ученики 7-11-х классов средних школ представили свои сочинения на тему «Думая о вожде Гейдаре Алиеве». В финальной стадии конкурса участвовали 96 учеников, среди которых 21 стал победителем. Пятеро школьников заняли первое место, пятеро — второе, а 11 — третье. «Цель конкурса — повышение информированности молодежи о строителе независимого Азербайджана — Гейдаре Алиеве», — сказал выступавший на мероприятии министр образования Мисир Марданов.
По словам исполнительного директора Фонда Гейдара Алиева Анара Алекберова, все победители конкурса при поддержке фондов Франции, Бельгии и Германии отправятся в эти страны на недельный отдых. Заместитель председателя и исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан», депутат парламента Али Ахмедов отметил, что 12 победителям конкурса правящая партия выделит специальную стипендию.«AZƏRIKIMYA» İSTEHSALAT BIRLIYININ FƏALIYYƏTININ GENIŞLƏNDIRILMƏSI VƏ GÜCLƏNDIRILMƏSI DIQQƏT MƏRKƏZINDƏDIR

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2 aprel 2010-ju il tarixli Sərəncamı və 22 aprel 2010-cu il tarixli Fərmanı ilə ARDNŞ qarşısında ölkə iqtisadiyyatının daha yüksək inkişaf mərhələsinə nail olmaq, sənayenin strateji əhəmiyyətli, mühüm sahələrindən olan neft-kimya sənayesinin ən mütərəqqi və qabaqçıl texnologiyalar əsasında yenidən qurulması vəzifələri qoyulmuşdur. Bu vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlmək məqsədilə ARDNŞ rəhbərliyi tərəfindən son günlər «Azərikimya» İstehsalat Birliyi müəssisələrinin fəaliyyətinin təmini və gücləndirilməsinə diqqət artırılaraq, bu sahədə intensiv işlər aparılmaqda, operativ tədbirlər görülməkdədir.
Mayın 1-də ARDNŞ prezidenti Rövnəq Abdullayev ölkə rəhbərinin qarşıya qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsi sahəsində «Azərikimya»da son günlərdə həyata keçirilmiş ilkin tədbirlər və görülmüş işlərlə yerində tanış olmaq məqsədilə Sumqayıtda olmuşdur. O, Səthi Aktiv Maddələr, «Üzvi sintez» və Etilen-Polietilen zavodlarının istehsalat sahələrini gəzərək, yaxın gələjəkdə müasir tələblərə cavab verə biləcək yüksək məhsuldarlıqlı texnoloji qurğuların inşa edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş sahələrdə istismardan çıxarılan sex və istehsalatların demontaj edilməsi planları ilə tanış olmuş, «Azərikimya» İB-nin rəhbərliyi və yerli mütəxəssislərlə birgə qarşıda duran vəzifələri və görüləcək işləri müəyyənləşdirmişdir.
Sosial məsələlərin həlli baxımından «Azərikimya»da son günlər atılan ilkin addımlar, o cümlədən görüləcək işlərin başlanğıcı kimi ötən ildən ödənilməyərək qalmış 2,5 aylıq əmək haqqlarının qısa müddət ərzində tam olaraq ödənilməsi, müəssisələrdə əməkçilərə göstərilən iaşə xidmətində başlanılan dönüş – xidmətin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və keyfiyyətinin yüksəldilməsi razılıq doğurmuşdur. İlk növbədə əməkçilərin sağlamlığını diqqət mərkəzində saxlayaraq, bunu önə çəkən ARDNŞ prezidenti kimyaçıların tibbi-sağlamlıq ojağı olan «Kimyaçı» poliklinikasının bugünkü vəziyyəti və fəaliyyəti ilə də maraqlanmışdır.
Sonra ARDNŞ prezidenti Rövnəq Abdullayev «Azərikimya» İstehsalat Birliyində operativ müşavirə keçirərək, müəssisələrdəki mövcud vəziyyəti müzakirə etmiş, gələcək perspektiv planların həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar vermişdir.
«Azərikimya» İstehsalat Birliyinin Mətbuat xidməti
ИМЯ ГЕЙДАРА АЛИЕВА НОСИТЬ ДОСТОЙНЫ

Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева со дня пуска в эксплуатацию является одним из стержневых предприятий экономики республики. За 57-летний период своего существования БНПЗ прошел путь от небольшой установки каталитического крекинга по выпуску автомобильного бензина до мощного нефтеперерабатывающего комплекса с мировым именем. Достаточно сказать, что сегодня предприятие способно перерабатывать до восьми миллионов тонн нефти, производить высококачественные нефтепродукты различных видов и назначений, пользующихся большим спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.НА ПОРОГЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

И в холод, и в зной год за годом на нефтепромыслах Азербайджана добывается «черное золото» качалками, компрессорными и электропогружными установками. Ремонт электропогружных установок осуществляется на Экспериментальном производственном предприятии (ЭПП) по прокату и ремонту погружных установок. С помощью этой техники на протяжении многих лет азербайджанские нефтяники извлекают из недр сотни тысяч тонн нефти и миллионы кубометров пластовой жидкости. Как работает, какими заботами живет это предприятие сегодня, об этом мы попросили рассказать директора ЭПП Назима Гафарова.ГЕЙДАР АЛИЕВ ВЫВЕЛ АЗЕРБАЙДЖАН НА ПУТЬ ПРОЦВЕТАНИЯ

10 мая — день рождения общенационального лидера Гейдара Алиева — знаменательная веха в истории Азербайджана. В этот день мы сверяем свои дела с делами великого сына азербайджанского народа, проявлявшего смелость и решимость на самых переломных этапах истории нашей республики. Особой теплотой проникнуты слова тех, кому волею судьбы довелось соприкоснуться с этой гениальной личностью. Одна из них — кандидат исторических наук, доцент, первый ректор Сумгайытского университета марксизма-ленинизма (1965-1968 гг.) Евгения Шелудько-Багирова, которая и сегодня, выйдя на пенсию, продолжает трудиться преподавателем истории в гимназии естественных наук и школе № 11 города Сумгайыта.НАШ ДИРЕКТОР

Муса Рустамов родился 8 мая 1930 г. в городе Ордубаде Нахичеванской АССР в семье, как тогда было принято говорить, простого советского служащего. Талантливый и любознательный юноша, окончив школу-десятилетку с медалью, уезжает в Баку и в 1947 году становится студентом химико-технологического факультета Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанская государственная нефтяная академия — АГНА). Много лет спустя, уже будучи маститым ученым, он снова возвращается в свою «альма-матер» читать лекции студентам, передавать им свой бесценный опыт и знания. Получив после завершения учебы специальность «химик-технолог», он в 1952 г. был принят на работу в Азербайджанский научно-исследовательский институт переработки нефти, позднее переименованный в Институт нефтехимических процессов (ИНХП) им. Ю.Г. Мамедалиева НАНА. С тех пор в его трудовой книжке в графе «место работы» только одна запись: ИНХП.РОЖДЕННЫЙ 9 МАЯ

Нусрат Юсиф оглу Халилов родился 9 мая 1925 г. в городе Геокчае, в доме № 9 по улице Физули. Когда ему было 12 лет, семья переехала в г.Баку и поселилась в доме № 9 по улице Крупской. 9 мая 1945 года советский народ одержал победу над немецкими фашистами и он вернулся домой победителем. Его супруга Рена ханум врач и работает в институте старшим преподавателем. Она подарила ему прекрасного сына Эльчина, ставшего впоследствии известным ученым-сейсмологом, и двух дочерей, Ираду и Лалу. Ирада педагог, Лала защитила диссертацию на ученую степень доктора философии. Cупруга Рена ханум родилась 9 октября, сын Эльчин женился 9 июня. Вот так вот число 9 всегда приносило Нусрат муаллиму удачу в жизни.
Не успел Нусрат Халилов окончить среднюю школу (он учился в 9-м классе), как началась Великая Отечественная война, освободительная война советского народа против фашистской Германии.
Его старший брат, Абдул Гамид Халилов в 28 лет стал секретарем Бакинского городского комитета компартии. Это была большая и ответственная работа. Тогда всюду звучал призыв партии — «Все для фронта». И все ответственные работники посылали своих дочерей, сыновей допризывного возраста, братьев, сестер работать на промыслах, военных заводах, в оборонительных учреждениях. Старший брат посоветовал Нусрату перейти на вечернее отделение школы, а днем работать на военном заводе. Нусрат так и поступил.
Завод был эвакуирован из города Ростова-на-Дону и расположился в Баку, в здании мечети, недалеко от Баксовета. Абдул Гамид представил его директору завода Хади Дадашеву. После этого он начал работать в электроцехе монтером третьего разряда. Работа на заводе кипела вовсю, около 90 процентов рабочих завода были девушки из Ростова и Баку. В основном это были выпускницы 10-го класса, по национальности — русские, азербайджанки, еврейки. Все девушки были одеты в белоснежные халаты. Добрые и веселые, они по схеме собирали рации, а электрики обеспечивали их электроэнергией и необходимыми материалами. Нусрат же занимался изготовлением паяльников и их ремонтом. Начальником электроцеха был прекрасно знающий своё дело, требовательный, но добрый человек по фамилии Школьников. Электроцех расположился в котельной мечети. Работа была двухсменная. Кормили хорошо, давали 900 гр. хлеба и вкусный обед. Готовые радиостанции проверяли перед отправлением на фронт. Этим занимался Нусрат и монтер — его добрый друг Анатолий Федоров. Он с одной полевой радиостанцией поднимался на самую высокую точку мечети, где молла произносил молитву, а Нусрат оставался внизу с другой полевой радиостанцией. У Анатолия был позывной «Луна», а у него — «Луна-1». Вот друзья и обменивались позывными, и если дефекты не выявлялись, рацию сдавали в ОТК завода для отправки на фронт. Однажды Анатолий сказал Нусрату, что войну выиграют люди, рожденные в 1925 году, как они оба. Как же это было точно и пророчески сказано. В мае 1943 года оба друга были отправлены на фронт. И только в 1946 году вновь встретились у входа в Азербайджанский индустриальный институт. Обнялись, оба хромали от полученных ранений. Потом Нусрат, обучавшийся на геологоразведочном факультете, часто встречался с Анатолием, который учился в архитектурном.90 МГНОВЕНИЙ ЖИЗНИ

Эйвазов Эйлаг Халыг оглу — «Почетный железнодорожник» Азербайджана. Непрерывный стаж работы на железной дороге, начиная от стрелочника на станции вплоть до руководителя отдела в Управлении Азербайджанской железной дороги, составляет более 50 лет. Родился в 1921 году в селе Зал-Карагадж Сабирабадского района Азербайджана. Как только подрос, пошел в начальную школу, а потом в неполную среднюю в соседнем селе Яха-Карагадж.
Крутым же поворотом в его судьбе, безусловно, стал переезд в Баку, где он поступил на землеустроительный факультет Сельскохозяйственного техникума имени С. Агамалиоглу, кстати, находившегося тогда на том месте, где позже была построена гостиница «Бакы», почти возле его нынешнего дома. Началась война, из-за чего учебу в техникуме пришлось прервать. Но по комсомольскому призыву ему удалось в конце 1940 года окончить специальные курсы при Закавказской железной дороге, и с 24 января 1941 года он уже работал стрелочником, а позже дежурным по станции Папанина (Алибайрамлы, ныне Ширван).
Во время Второй мировой войны, которая неумолимо вмешалась в жизнь каждого из его современников, он работал в качестве дежурного, а позже диспетчера по станции. И этой станцией в сентябре 1944 года оказался...Тебриз. Дело в том, что в числе других железнодорожников он был откомандирован в Иран, в военно-эксплуатационное отделение (ВЭО-17). Кстати, здесь работали железнодорожники из России, Украины, Грузии, Средней Азии. Начальником ВЭО-17 был Иванов. Эйлаг муаллим и сегодня с легкостью вспоминает и может перечислить все станции от Тебриза до Джульфы: «Софян, Зал, Гер-Гер, по этой ветке возле озера Урмия находились станции Шарафханы, Сейван, Гисям, Гюлли, Меренд, Арзан».
— Уже 23 июня 1941 года, сразу после начала войны, движение поездов было переведено на военный график. В первую очередь обеспечивалось продвижение составов с войсками и военным грузом, а пассажирское движение ограничивалось, причем пассажирские вагоны стали переоборудоваться в санитарные. В апреле 1943 года все железные дороги были объявлены на военном положении. Ну а все железнодорожники на военный период считались мобилизованными на железнодорожный транспорт. И военно-эксплуатационные отделения, полностью приняв на себя хозяйственное и политическое руководство, несли ответственность за обеспечение четкой организации движения и безопасности следования воинских маршрутов и поездов с народно-хозяйственными грузами. Работа азербайджанских железнодорожников была теснейшим образом связана с нефтяной промышленностью республики. По железной дороге, в частности, транспортировались необходимые для нефтяной индустрии лес и другие материалы, перевозились предназначенные для нужд фронта и народного хозяйства нефтепродукты. Вы спросите — почему в Иране? Уже в начале войны создалась угроза вторжения германских войск в эту страну, чтобы оттуда разбомбить и вывести из строя бакинские нефтеперегонные заводы. В связи с этим войска Закавказского фронта были незамедлительно введены в северо-западную часть Ирана, а Закавказская железная дорога приняла на обслуживание участок Джульфа-Тебриз. Азербайджанские железнодорожники были направлены также на участки Тегеран—БендерШах и Тегеран—Миане. В мирное время не так-то просто представить всю сложность обеспечения должного уровня работы всех многочисленных звеньев, поддерживающих жизнеспособность страны, в том числе и такой исключительно важной сферы деятельности, как железная дорога. Только по указанным мной коммуникациям беспрерывным потоком шли в Азербайджан стратегические и другие первостепенной важности грузы из США и Англии через Персидский залив. Да и Сталин через Иран проследовал поездом в конце 1943 года на знаменитую Тегеранскую конференцию, во многом предрешившую судьбу войны, правда, это до моего здесь появления. Не могу не отметить и рост в те годы демократического и национально-освободительного движения в Иране, чему я сам был непосредственным свидетелем. Помнится, как народ под руководством вышедших из тюрем и вернувшихся из ссылки демократических деятелей отобрал оружие у станционных ажанов (полицейских) и двинулся в город, до которого было 6 километров. Но военный гарнизон не подчинился, а Тегеран выслал войска, задержанные восставшими в городе Миане. И гарнизону пришлось-таки сдаться. Но позже, как известно, когда наши войска оставили Иран, национально-освободительное движение было подавлено, — вспоминает Э.Эйвазов.
Из Ирана он отбыл 10 октября 1946 года и поступил в распоряжение Бакинского отделения Азербайджанской железной дороги. В послевоенные годы, вплоть до выхода на пенсию на железной дороге ему пришлось соприкоснуться со многими ее областями. После завершения учебы в вечерней школе, а затем и в Политехническом институте по специальности инженера-механика тепловозного хозяйства он работал и бригадиром ремонтного цеха, и диспетчером тяги, и контролером-ревизором, и инспектором по спецработе, и заместителем начальника отдела водоснабжения и санитарно-технических устройств Азербайджанской железной дороги. Не раз бывал по линии Управления водоснабжения Министерства путей сообщения СССР в служебных командировках в Москве, Ленинграде, Херсоне, Одессе, Симферополе. Перенимал опыт работы, знакомился с достопримечательностями этих городов. Он немало поездил по стране (и по службе, и на отдыхе), кстати, всегда только поездом, и никогда не сожалел, что так и не довелось за всю жизнь полетать самолетом.Подробнее читайте в газете
 
•  на главную -->>