ВЫШКА № 8 (19963) от 22 февраля 2013 года

В этом номере читайте:

АЗЕРБАЙДЖАНО-АМЕРИКАНСКИЙ АЛЬЯНС ЗНАКОМИТ МИР
С РЕАЛИЯМИ ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА

Неправительственная организация Азербайджано-Американский альянс (ААА), осуществляющая деятельность в США, проводит очередную кампанию по ознакомлению мирового сообщества с реалиями Ходжалы. С этой целью ААА установил иллюминационный постер, содержащий информацию о ходжалинских событиях на центральных улицах Вашингтона, столицы США, для доведения до сведения широкой публики и мировой общественности достоверных фактов о трагедии в городе Ходжалы.«ТРАГЕДИЯ В ХОДЖАЛЫ —  ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ»

В эти дни на предприятиях и в организациях Сумгайыта проходят мероприятия, посвященные годовщине Ходжалинского геноцида. Отмечая эту скорбную дату, их участники стремятся привлечь широкое внимание общественности к одной из самых кровавых трагедий XX века. Минутой молчания почтили память жертв геноцида участники мероприятия, проведенного Сумгайытской организацией партии «Ени Азербайджан». Открывая его, председатель городской организации партии Асиф Имамалиев еще раз напомнил присутствовавшим о кровавой расправе, учиненной армянскими варварами 21 год назад.
Более 20 лет отделяют нас от дня страшной трагедии, когда вооруженные армянские формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии холодной зимней ночью ворвались в Ходжалы и зверски расправились с мирными жителями города.РОССИЙСКИЕ МЕДАЛИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ВЕТЕРАНАМ

20 февраля в здании Секции ветеранов войны-однополчан АР прошло интересное мероприятие. В адрес ветеранской организации поступило 14 медалей из России, которыми награждены наши соотечественники. Решением Президиума Комитета памяти маршала Советского Союза Г.К.Жукова группа ветеранов войны и активисты ветеранских организаций Азербайджана награждены памятными медалями.ETİLEN-POLİETİLEN ZAVODUNDA YENİ AZOT-OKSİGEN SEXİNİN İNŞASINA BAŞLANILMIŞDIR

«Azərikimya» İstehsalat Birliyində davam etməkdə olan yeniləşmə və yenidənqurma layihələri çərçivəsində Etilen-polietilen zavodunun ərazisində yeni azot-oksigen qurğusunun inşasına başlanılmışdır. Yeni qurğu əvvəlkindən kompakt olması və enerji sərfi baxımından əlverişliliyi, texnoloji sxeminin müasir tələb və standartlar səviyyəsində qurulması, idarəetmənin avtomatlaşdırılaraq kompüter sistemi üzrə aparılması ilə seçilir. Qurğu həm də ekoloji təmizliyi və xidmət personalının az olması ilə də münasibdir. Bütün tikinti—quraşdırma işləri «Azərikimya»nın öz daxili imkanları hesabına, son üç il ərzində bu sahədə kifayət qədər geniş təcrübə qazanmış Təmir-tikinti İdarəsinin kollektivi tərəfindən yerinə yetirilir.ÖTƏN İLDƏ «EKOL MÜHƏNDİSLİK XİDMƏTLƏRİ» QSC-NİN TORPAQLARIN REKULTİVASİYASI DEPARTAMENTİNİN FƏALİYYƏTİ QƏNAƏTBƏXŞ OLMUŞDUR

ARDNŞ-nin fəaliyyət sahələrində neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi, torpaqların rekultivasiyası, bioremediasiyası və yaşıllaşdırma layihələrinin həyata keçirilməsi «Ekol Mühəndislik Xidmətləri» QSC-nin əsas fəaliyyət sahələrindən biridir. Bu layihələri icra edən QSC-nin Torpaqların Rekultivasiyası Departamenti (TRD) ötən illərdə olduğu kimi 2012-ci ildə də qarşıda duran vəzifələri uğurla yerinə yetirmişdir. Cari ildə TRD H.Z.Tağıyev adına NQÇİ-nin 4-cü mədən ərazisində, 25 hektar sahədə (Maştağa sahəsi) rekultivasiya işləri aparmış və qısa müddətdə layihənin icrasını uğurla başa çatdırmışdır. İcra müddətində layihə sahəsinə 205 min m3-ə qədər ştib və torpaq daşınmış, ərazinin ekoloji vəziyyəti xeyli dərəcədə yaxşılaşmışdır.
TRD-nin həyata keçirdiyi layihələrdən biri də Ə.C.Əmirov adına NQÇİ-nin mədən ərazisində neftşlamın bioremediasiya layihəsi olmuşdur. Bioremediasiya prosesləri 5 hektar sahədə texnoloji reqlamentə uyğun aparılmış və landşaftın bərpası təmin edilərək sifarişçiyə təhvil verilmişdir. Eyni zamanda, TRD 2012-ci ilin I rübündə Ə.C.Əmirov adına NQÇİ-nin 3-cü mədən ərazisində qrunt sularının qalxması nəticəsində 25 ədəd neft quyusunun su basmış ərazilərinin torpaqlanması işlərini də uğurla yerinə yetirmişdir. Əraziyə 19 min m3-ə qədər torpaq daşınaraq quyuların ətrafının əvvəlki vəziyyəti bərpa edilmişdir.СУМГАЙЫТСКАЯ ЭС: РЕЗУЛЬТАТ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ РАБОТ

Регулярно предпринимаемые меры положительно отражаются на развитии экономики страны, в том числе на бесперебойном функционировании ее энергосистемы. Разрабатываются проекты, содействующие уменьшению отрицательного влияния на окружающую среду во время использования электроэнергии. В ряде стран внедряются соответствующие проекты. В городе Сумгайыте также проводится работа в этом направлении. 525-МВт-ная Сумгайытская электростанция является одним из таких проектов. Станция имеет большое значение в укреплении энергобезопасности экономически развивающегося города Сумгайыта и Абшеронского полуострова. Электростанция полностью обеспечивает стабильную работу энергопередающих и распределяющих систем и эксплуатируется в соответствии с диспетчерским графиком.QAZAXISTAN ALİMLƏRİ NEFT SAHƏSİNDƏ BİLİKLƏRİNİ AZƏRBAYCANDA ARTIRACAQ

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu Qazaxıstanın bir qrup gənc aliminə ixtisasartırma kursu keçəcək. Aktau şəhərində yerləşən Yesenov adına Kaspi Dövlət Texnologiyalar və Mühəndislik Universitetinin əməkdaşları bu niyyətlə Azərbaycana gəlmişlər. Onlar 5 ay ərzində Azərbaycan alimlərindən neft, neft geologiyası, quyuların qazılması və yataqların işlənilməsi sahələri üzrə bilik alacaqlar. Kurs Qazaxıstan Prezidentinin «Bolaşaq» Fondunun dəstəyi ilə təşkil edilmişdir. Geologiya İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Qalib Əfəndiyevin qeyd edir ki, fond ilk dəfədir qazaxıstanlıların Azərbaycana elmi səfərini dəstəkləyir. Geologiya İnstitutunun Elmi Şurasının toplantısında qonaqlardan üçünün – Akmaral Koyşina, Manşuk Sarbopeyeva və Maral Karajanovanın fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün elmi-tədqiqat mövzuları təsdiq olunmuşdur. Xarici qonaqlar azərbaycanlı həmkarları ilə birgə tədqiqatlarda, o cümlədən çöl işlərində də iştirak edəcəklər.
УСЛОВИЯ ВЫЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕК В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Сегодня возникла острая необходимость внедрения новых видов услуг в библиотеках. С чем это связано? Прежде всего, с изменением информационной ситуации, обусловленной внедрением цифровых технологий, что привело к утрате библиотеками былой привлекательности для населения. Кроме того, библиотека утратила в обществе монополию на информационное обслуживание. Следует отметить, что процесс этот является вполне закономерным. Каковы же объективные предпосылки утраты былого статуса библиотек? В Сети накопился огромный массив данных, потребляемых в повседневной жизни большинством населения планеты. В бесплатном круглосуточном доступе представлены ежедневные новости и кулинарные рецепты, результаты футбольных матчей и классические произведения художественной литературы, справочники и словари, репродукции произведений живописи, музыкальные произведения и кинофильмы. И как результат всего этого — утрата библиотеками монополии на информационное обслуживание. Распространение Интернета, породило новые возможности для профессионального информационного обслуживания (режим доступа 24/7, отсутствие расстояний, постоянное пополнение массива данных). Открывшимися возможностями не замедлили воспользоваться различные бизнес-структуры и даже отдельные граждане. В числе конкурентов библиотек бесплатные Интернет-коллекции, коммерческие полнотекстовые базы данных, научные репозитории (архивы). Объективно возникшие негативные факторы могут и должны быть преодолены за счет предоставления библиотеками новых видов услуг.


Подробнее читайте в газете
 
•  на главную -->>