ВЫШКА № 8 (20015) от 28 февраля 2014 года

В этом номере читайте:

ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ
НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СУМГАЙЫТЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник посетил с визитом город Сумгайыт.
Вначале Глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре города. Затем Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Азербайджанского комбината по производству бумаги и картона, созданного при «Àçÿðñóí Ñÿíàéå Ïàðêû», Сумгайытской фабрики по производству масла, ознакомился с ходом работ по капитальной реконструкции и благоустройству, проводимых в Сумгайытском городском приморском парке культуры и отдыха имени Насими. В рамках поездки в Сумгайыт Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял также участие в открытии завода по переработке меди.


ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКАЗАЛИСЬ НА УЛУЧШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА ЗАВОДА

Как известно, в Государственной нефтяной компании была разработана и утверждена Программа комплексного решения социальных проблем тружеников нефтяной и газовой промышленности, охватывающая 2005-2015 годы. И эта программа последовательно выполняется во многих структурах ГНКАР, в число которых входит и нефтеперерабатывающий завод «Азернефтяг». Вот уже который год коллектив завода перекрывают все годовые задания. Исключением не стал и 2013 год. Безусловно, все это сказалось также и на улучшении социального положения членов коллектива, в котором работают более двух тысяч человек. Немаловажную роль в этом деле играет и профсоюзный комитет НПЗ «Азернефтяг», которым вот уже несколько лет успешно руководит Ильхам Гулиев. В прошедшем году И.Гулиев за заслуги в общественно-социальной жизни нефтегазовой отрасли республики был награждён медалью «Тарагги». Побывав на этом предприятии, мы встретились с председателем профсоюзного комитета Ильхамом Гулиевым и попросили его рассказать нам о той работе, которая проделана в этом направлении.СТАНЦИЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ

После возвращения к руководству Азербайджаном Общенационального лидера Гейдара Алиева наблюдалось развитие во всех сферах экономики республики, в том числе и в электроэнергетической. Электростанция «Шимал», которая имеет большое значение в энергообеспечении города Баку, бакинских поселков и Абшеронского полуострова, обрела вторую молодость именно в этот период.
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧЕНА

В гранд-отеле «Европа» 21 февраля состоялась очередная встреча членов Caspian European Club (CEIBC) с министром энергетики Азербайджанской Республики Натигом Алиевым. На ней были рассмотрены вопросы развития энергетической отрасли Азербайджана. Перед началом заседания Натиг Алиев провел короткую пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов республики. Главная задача в нефтегазовой отрасли — стабилизация добычи, сказал министр. Он также отметил, что намечается увеличение добычи нефти, в прошлом году с месторождений извлечено свыше 43 млн. тонн нефти и более 29 млрд. кубометров газа. Развивается сотрудничество Азербайджана с Российской Федерацией, Грузией, Турцией и Ираном в области электроэнергетики. Министр также подчеркнул, что восстановление нефтепровода Баку-Новороссийск выгодно Азербайджану.BÖYÖK SƏNAYE KOMPLEKSLƏRİNİN, TEXNOPARKLARIN YARADILMASI VƏ İXRAC YÖNÖMLÖ SƏNAYE MƏHSULLARININ İSTEHSALI ÖLKƏ İQTİSADİYYATININ DAYANIQLI ŞƏKİLDƏ İNKİŞAFINI TƏMİN EDƏCƏK

Avropa və Asiya qitəsinin kəsişməsində yerləşən unikal geosiyasi və coürafi mövqeyə malik olan Açərbaycan hələ qədim çamanlardan beynəlxalq iqtisadi və mədəni əlaqələr öçön möhöm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Şimalda Rusiya, şimal-qərbdə Görcöstan, cənubda İran, cənub-qərbdə Törkiyə ilə həmsərhəd olan, şərqdən isə Xəçər dəniçi ilə əhatə olunan Açərbaycanın əraçisindən Mərkəçi Avropa və Şərqi Asiya ölkələrinə gedən bir sıra dönya əhəmiyyətli yollar keçir. Bu baxımdan bu gön də Açərbaycan dönyəvi iqtisadi və mədəni əlaqələr öçön öç əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadır. XX əsrin sonlarında dövlət möstəqilliyini bərpa etmiş Açərbaycanın qarşısında yeni formasiyanın möhöm çəruri siyasi, sosial, iqtisadi, höquqi qanunauyüunluqları dururdu. İnkişaf etmiş dönya ölkələrinin təcröbəsi göstərir ki, hər bir cəmiyyətin davamlı sosial-iqtisadi inkişafı və yeniləşməsi, dönya birliyinə inteqrasiyası, yeni iqtisadi mönasibətlərin formalaşması yalnıç çoxmölkiyyətli baçar iqtisadiyyatı, açad rəqabətin östönlök təşkil etdiyi şəraitdə mömköndör. Baçar iqtisadiyyatına uyüun qanunvericiliyin, bödcə, vergi, bank sistemlərinin formalaşdırılması, aqrar islahatların həyata keçirilməsi, dövlət əmlakının öçəlləşdirilməsi, sahibkarlıüın inkişafı öçön əlverişli biçnes möhitinin yaradılması nəticəsində baçar iqtisadiyyatına keçidin əsası qoyuldu və sahibkarlıq sinfi formalaşdı.HƏR KAĞIZI BİR YARPAĞA DƏYİŞƏK

«Azərsu» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ətraf mühitin qorunması və ekoloji sabitliyin təmin olunması və bu sahədə maarifləndirmə işlərinin aparılması məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlərdə yaxından iştirak edir. İDEA (Ətraf mühitin mühafizəsi naminə beynəlxalq dialoq) İctimai Birliyi, «ASAN xidmət» və «Təmiz Şəhər» ASC-nin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən «Hər kağızı bir yarpağa dəyişək» adlı aksiyaya «Azərsu» ASC də öz dəstəyini vermişdir. Səhmdar Cəmiyyətdə istifadə olunmuş 350 kq istifadə olunmuş kağız fevralın 17-də «ASAN xidmət» mərkəzinə təqdim olunmuşdur.SUMQAYIT BƏLƏDİYYƏSİ MƏHƏLLƏ KOMİTƏLƏRİNDƏ UŞAQLARIN MƏKTƏBƏQƏDƏR HAZIRLIĞININ NORVEÇ MODELİNİN TƏTBİQİ İLƏ BAĞLI TRENİNQ KEÇİRMİŞDİR

Sumqayıt Bələdiyyəsinin şəhərin Kimyaçılar qəsəbəsində fəaliyyət göstərən məhəllə komitəsinin «İcma-3» mərkəzində baxçaya cəlb olunmamış azyaşlı uşaqların məktəbəqədər hazırlığı üzrə Norveç modelinin tətbiqi ilə bağlı treninq təşkil edilmişdir.ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ «МОСФИЛЬМА» В БАКУ

20 февраля, в Баку,
в кинотеатре «28 Синема»,
открылась неделя российского кино, снятого на «Мосфильме».
В этом году знаменитая фабрика кино отмечает свое 90-летие. У руководства «Мосфильма» не было затруднений с ответом на вопрос: «Кого делегировать в Баку?» Конечно же, Владимира Меньшова, уроженца Баку, известного кинорежиссера и актера. Зрители задолго до начала встречи со знаменитым земляком и его фильмом «Любовь и голуби» собрались в кинотеатре. Владимир Меньшов появился вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Азербайджане Владимиром Дорохиным. Выйдя на сцену, кинорежиссер не мог не вспомнить о своих годах, проведенных в Баку. Казалось бы, он долго подыскивал слово, чтобы назвать какое чувство он испытывает, находясь в родном городе. Из зала прозвучало: «Это — ностальгия!». Он как будто бы ждал этого. И признался, что многие герои и сюжеты его знаменитых кинолент списаны им с бакинцев и бакинских двориков.Подробнее читайте в газете
 
•  на главную -->>