ВЫШКА №13 (20530) от 19 апреля 2024 года

В этом номере читайте:

 


ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХAМ AЛИEВ ДАЛ СТАРТ РЕКОНСТРУКЦИИ ШИРВАНСКОГО ОРОСИТЕЛЬНОГО КАНАЛА В ГАДЖИГАБУЛЬСКОМ РАЙОНЕ


16 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхaм Aлиeв дал старт реконструкции Ширванского оросительного канала в Гаджигабульском районе и выступил на мероприятии. Как сообщил Trend, председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов проинформировал Главу государства о предстоящей работе. Отметим, что Верхне-Ширванский оросительный канал с земляным руслом, введённый в эксплуатацию в 1958 году и являющийся вторым самым крупным каналом страны, берёт начало от Мингячевирского водохранилища. Верхне-Ширванский канал обеспечивает оросительной водой 112 тысяч гектаров посевных площадей и бытовой водой населённые пункты Евлахского, Агдашского, Гёйчайского, Зардабского, Уджарского, Кюрдамирского, Исмаиллинского и Агсуинского районов, расположенных на Ширванской равнине...В БАКУ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО COP29

15 апреля в Генеральном штабе COP29 состоялась первая пресс-конференция в связи с 29-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в ноябре 2024 года в Азербайджане. Как сообщил в понедельник Trend, на мероприятии выступили назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов, председатель совета директоров и главный исполнительный директор операционной компании по COP29 Нармин Джарчалова, лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи, «Молодёжный защитник климата» CОР29 по Азербайджану Лейла Гасанова.TƏBRİK EDİRİK!


Bu günlərdə ölkə Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda uzun illər çalışan Məmmədov Edilman Cəbrayıl oğlu «Heydər Əliyevin 100 illiyi» yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur.

Məmmədov Edilman Cəbrayıl oğlu 1974-cü ildə Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Ömrünün yarıdan çoxunu doğma zavoda həsr edən Edilman Məmmədov müxtəlif illərdə zavodun əsas qurğularından sayılan ED-AV-6 qurğusunda operator, baş operator vəzifəsində çalışmışdır. 1995-ci ildə isə zavodun mülki mühafizə dəstəsinin rəisi təyin olunmuçdur. 2003-cü ildə müəssisənin sosial inkişaf şöbəsinə rəis keçirilmiş və təqaüdə çıxana kimi həmin vəzifədə işləmişdir. Onu müəssisədə savadlı, bacarıqlı, işgüzar insan kimi tanıyırdılar. Bu keyfiyyətləri o, zəhmətə böyük həvəsi sayəsində qazanmışdır. Çalışdığı müxtəlif vəzifələrdə onun üçün vəzifənin böyük-kiçikliyi yox, tapşırılan işin məsuliyyəti olmuşdur.
Adamlarla işləmək, ünsiyyət qurmaq, təşkilatçılıq bacarığı sayəsində E.Məmmədov müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, o cümlədən uzun illər zavodun həmkarlar təşkilatının işində yaxından iştirak etmiş, bir sıra daimi komissiyaların üzvü olaraq işçilərin problemlərinin həllində səyini əsirgəməmişdir.
O, fəal ictimaiyyətçi olaraq, zavodda YAP ərazi partiya təşkilatının yaradıcılarından olaraq, 2001-ci ilə kimi ərazi partiya təşkilatının sədri olmuşdur. Nizami rayonunun dövlət səviyyəli tədbirlərində iştirak etmişdir. E.Məmmədov prezident, parlament, bələdiyyə və referendumlarda rayon məntəqə seçkilərində fəal iştirak etmiş, məntəqə sədri olmuşdur.
Edilman Məmmədov zavodda daim özünün əməksevər, təvazökar, xeyirxah, mehriban yoldaşlıq və gözəl insani qabiliyyətini nümayiş etdirmiş, işlədiyi zavod kollektivinin dərin hörmətini qazanmışdır.
Məmmədov Edilman Cəbrayıl oğlunu «Heydər Əliyevin 100 illiyi» yubiley medalı ilə təltif olunması münasibətilə təbrik edirik, cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayırıq.

Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun
Həmkarlar İttifaqı Komitəsi.MİR CƏLAL YARADICILIĞINDA VƏTƏN SEVGİSİ

Hər xalçanın ərzi gəzən sədasında
Alqışlayıb sonaların kamalını,
Sən diriltdin Mir Cəlalın nidasında
«İtə atar, yada satmaz!»amalını.
Tüğyanların ümman-ümman, Azərbaycan!
Dünya bir yan, sən bir yansan, Azərbaycan

Akif AZALP

 

Şah Xətai yurdunda dünyaya göz açan, saçayrımına bənzəyən Xan Arazı keçib gələn, gəncliyinin təravətli illərini dahi Nizami yurdunda keçirən görkəmli ədib Mir Cəlal Paşayev (Cəlal Əli oğlu Paşayev) zəngin ədəbi irsi ilə xalqımızın qəlbində əbədiyyətə qovuşmuşdur. Görkəmli ədib həyatımızın və məişətimizin müxtəlif sahələrini özünəməxsus məharətlə təsvir etmiş, əsərlərində vətənpərvərlik, beynəlmiləlçilik motivləri başlıca rol oynamışdır.М.КАСТРЮЛИН: «ГОРЯЧИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ МОЛОКАНАМ ЗАПРЕЩЕНЫ, КАК НА СВАДЬБАХ, ТАК И НА ПОХОРОНАХ»

Мало в Азербайджане после развала Союза осталось молокан. Молодёжь из-за отсутствия работы, уезжает, остаются старики, но они не вечны. Остаётся история, без которой не может быть будущего. Это аксиома! Поэтому я и решил посетить нашего пресвитера из родной деревни, чтобы ещё раз вспомнить о том, как жили молокане в Азербайджане, какие у них были обычаи, думы, надежды. Молокане или духовные христиане – одна из разновидностей христианства, развившейся в России во второй половине ХVIII века. Некоторые исследователи этого течения отождествляют молокан с той частью духоборцев, которые были против того, чтобы молиться перед иконой. За это христианский патриарх Никон назвал их еретиками и не возражал против преследования молокан. Распоряжение российского правительства о «…переселении из России в Кавказский край раскольников…» было подписано 20 октября 1830 года. Молокане на Кавказе расселились в ХIХ веке, вели осёдлый образ жизни и дожили до наших дней. О молоканах деревни Чухурюрд, ранее Чухур-Юрт Шамахинского района наше интервью с пресвитером села 80-летним Михаилом Михайловичем Кастрюлиным.И.М.ГОЛИЦИНА

Горькая весть неожиданно опечалила наши сердца. 19 марта на 98 году жизни скончалась старейший морской геолог Азербайджана и многолетняя постоянная подписчица газеты «Вышка» Ираида Михайловна Голицына, часто звонившая в редакцию, чтобы выразить своё мнение по поводу той или иной публикации. Помнится, принимая участие в презентации специального выпуска «Роль женщин-нефтяников в развитии геологии и геофизики», подготовленного и изданного редакцией газеты «Вышка» совместно с Женсоветом Республиканского Комитета профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности, Ираида Михайловна отметила, что такая газета, как «Вышка» – одна единственная, которая широко освещает достижения в отечественной и зарубежной нефтяной отрасли, публикует уникальные документы, фотографии, материалы по истории нефти, очерки об учёных и нефтяниках…